Kommunikasjon

Bøker om kommunikasjon, språk, retorikk, etikk, næringsliv, arbeidsliv, samfunn, organisasjon og ledelse.

Retorikk, etikk og næringsliv

Bokens tema er forholdet mellom språk, etikk og praktisk handling i og omkring norsk næringsliv. Blant emnene som behandles er språklige og etiske aspekter ved lederskap, etikk og retorikk i norske økonomistudier, globalisering, makt og språk i organisasjoner, nytale, ledelsesspråk og bedrifters samfunnsansvar. Flere av bidragene fokuserer på norske selskapers operasjoner og etiske praksis i…

Retorikk, etikk og arbeidsliv

Denne boken tar for seg ulike sider ved forholdet mellom språkanvendelse og etikk i arbeidslivet. Den inneholder en presentasjon av retorikkens grunnprinsipper. Blant temaene som behandles, er arbeid og helse, overvåkning og testing av arbeidstakere, ledere og løgner, personalledelse i teori og praksis, språk og ledelse, mobbing og trakassering, grådige arbeidsgivere, inkluderingsledelse og varsling.    …

Retorikk, samtid og samfunn

Språk og ordlegging er en svært viktig del av ytringsfriheten, offentligheten og samfunnslivet. Samtidig påvirker retorikken også samtiden, politikken og samfunnet i sterk grad. Begrepet tidsånd kan illustrere dette, idet enhver tidsånd er et produkt av og delvis består av metaforer som er rådende for vedkommende epoke.      

Retorikk, juss og rettferdighet

 I denne boken rettes søkelyset mot forholdet mellom retorikk og rettsvitenskap, betydningen av språk og språkanvendelse innenfor jussen, og anvendelse av retorikk i rettssalen og forhandlinger. Blant temaene som tas opp er retorikkens grunnlag og utvikling, sakførsel og retorikk, begrepsbruk i rettslivet, det retoriske grunnlaget for nordisk rettsvitenskap, retorikk og juridisk metode, juridiske forhandlinger, domstols-…